Zajęcie pasa drogowego

 1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:
  • prowadzenia robót w pasie drogowym;
  • umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  • umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
  • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1–3.
 3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.
 4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
 6. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 7. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 8. Opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 9. Za zajęcie pasa drogowego:
  • bez zezwolenia zarządcy drogi,
  • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
  • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

  – zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4–6.

 10. Opłatę roczną, o której mowa w ust. 5, za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie określonym w ust. 13, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.
 11. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym. Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.
 12. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w ust. 14, oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4.
 13. Za wejście w pas drogowy, o którym mowa w ust. 14, bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną zgodnie z ust. 12.
 14. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.

UWAGA !

Przed złożeniem wniosku o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót lub na umieszczenie urządzenia obcego – dokumenty należy przedłożyć do sprawdzenia pod względem kompletności w pokoju nr 221.

Wnioski do pobrania

Wniosek o zajecie pasa drogowego drogi publicznej

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego, ogródka gastronomicznego, stoiska handlowego

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w związku z awarią

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

Odbiory i przyjęcia do eksploatacji nowo wykonanych nawierzchni jezdni i chodników

h

Wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej

Oferta o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej

h

Oświadczenie o zgłoszeniu budowy lub posiadaniu pozwolenia na budowę

h

Wzór pełnomocnictwa do wniosku

h

Informacja o sposobie zabezpieczenia robót (w przypadku, gdy nie jest wymagany projekt organizacji ruchu)

Skip to content