Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Miejski Zarząd Dróg został utworzony na podstawie uchwały Rady Miasta Opola Nr XXIII/152/91 z dnia 17 grudnia 1991 r. jako jednostka budżetowa sprawująca zarząd i nadzór nad budową, modernizacją i utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Opola.

Zadania MZD

  1. realizacja zadań z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony; dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych Miasta Opola oraz obiektów inżynierskich położonych w ciągach tych dróg, wymienionych w szczególności w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
  2. realizacja zadań z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony oraz sprawy związane z zarządzaniem ruchem i zajęciem pasa drogowego dróg wewnętrznych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Opola i będących własnością Gminy Opole oraz obiektów inżynierskich położonych w ciągach tych dróg, a także sprawy dotyczące gospodarowania gruntami położonymi w granicach takich dróg wewnętrznych, w tym zawieranie umów cywilnoprawnych dotyczących takich gruntów na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Opola,
  3. realizacja zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przyległych do tego miejsca, usytuowanych w pasie dróg publicznych, w granicach administracyjnych Miasta Opola zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Opole,
  4. realizacja zadań z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony samodzielnych ciągów pieszych, pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych na terenach zarządzanych przez Gminę Opole,
  5. oznakowanie nazw ulic, placów i skwerów w mieście,
  6. zarządzanie parkingami zorganizowanymi na gruntach będących własnością Gminy Opole i przekazanymi w tym celu Zarządowi Dróg.

Struktura i organizacja

Dyrektor – kieruje i zarządza całokształtem działalności Zarządu,
Z-ca Dyrektora – nadzór nad działalnością podległych komórek prowadzących sprawy w zakresie inwestycji  dróg miejskich,
Z-ca Dyrektora – nadzór nad działalnością podległych komórek prowadzących sprawy w zakresie bieżącego utrzymania dróg , mostów oraz zieleni  dróg miejskich,
Główna Księgowa – prowadzi rachunkowość i gospodarkę finansową Zarządu,
Dział Księgowo-finansowy prowadzi obsługę finansowo-księgową jednostki,
Dział Administracyjno – Gospodarczy i Kadr – prowadzenie spraw administracyjnych i kadrowych Zarządu,
Dział Zamówień Publicznych i Planowania Budżetu – sporządzanie programów, planów wieloletnich i rocznych w zakresie inwestycji , modernizacji i remontów dróg oraz mostów , prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań MZD w układzie rzeczowym i finansowym, sporządzanie informacji wg. potrzeb,
Radca Prawny – świadczenie pomocy prawnej przy realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych MZD oraz reprezentowanie MZD w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,
Dział Nieruchomości  – prowadzenie całokształtu spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości,
Dział Dokumentacji – pozyskanie dokumentacji projektowej na realizację zadań związanych z drogami na terenie miasta Opola, udzielanie informacji w zakresie dokumentacji projektowej realizowanej na zlecenie MZD w Opolu,
Dział Uzgodnień i Zajęcia Pasa Drogowego – uzgadnianie, opiniowanie dokumentacji dot. urządzeń obcych oraz zmian układów komunikacyjnych znajdujących się w pasie drogowym realizowanych przez inwestorów oraz prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego,
Dział Eksploatacji Dróg  i Mostów– prowadzenie całokształtu spraw w zakresie eksploatacji dróg krajowych, wojewódzkich , powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz obiektów mostowych; urządzeń zabezpieczenia ruchu w tym oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej,
Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów – nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
Dział Inwestycji Unijnych – nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków unijnych
Dział Strefy Płatnego Parkowania – prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem umów na obsługę funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w mieście Opolu, w tym prowadzenie bezpośredniej współpracy z administratorem strefy,
Dział Utrzymania Zieleni i Czystości – prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spraw w zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego . dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta, w tym oczyszczanie ulic, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych, utrzymanie zieleni przydrożnej, prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami,
Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych osobowych – realizacja obowiązków spoczywających na Inspektorze Danych Osobowych, zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Stanowisko  ds. komunikacji społecznej – odpowiadanie za przekaz medialny Miejskiego Zarządu Dróg  w Opolu.

Skip to content