Statut Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu

§ 1

Miejski Zarząd Dróg w Opolu zwany w dalszej części statutu „Zarządem Dróg” jest jednostką organizacyjną Miasta Opola nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa.

 

§ 2

 1.  Terenem działalności Zarządu Dróg jest Miasto Opole.
 2. Siedzibą Zarządu Dróg jest Miasto Opole.
 3. Zarząd Dróg używa pieczęci: Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

 

§ 3

Zarząd Dróg wykonuje swoje działania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 1. uchwały Nr XXIII/152/91 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Dróg,
 2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.  zm.),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.  zm.),
 4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn.  zm.),
 5. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
 6. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.  zm),
 7. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.  zm.),
 8. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn.  zm.), 9) niniejszego statutu.

 

§ 4

 1. Zarząd Dróg sprawuje, z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola, zarząd nad drogami publicznymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Opola i drogami wewnętrznymi zlokalizowanymi na gruncie będącym własnością Gminy Opole.
 2. Zarząd Dróg sprawuje, z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola, zarząd nad innymi drogami publicznymi na podstawie zawartych porozumień z właściwymi zarządcami dróg.

 

§ 5

Podstawowym przedmiotem działalności jest:

 1. realizacja zadań z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony; dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych Miasta Opola oraz obiektów inżynierskich położonych w ciągach tych dróg, wymienionych w szczególności w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
 2. realizacja zadań z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony oraz sprawy związane z zarządzaniem ruchem i zajęciem pasa drogowego dróg wewnętrznych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Opola i będących własnością Gminy Opole oraz obiektów inżynierskich położonych w ciągach tych dróg, a także sprawy dotyczące gospodarowania gruntami położonymi w granicach takich dróg wewnętrznych, w tym zawieranie umów cywilnoprawnych dotyczących takich gruntów na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Opola,
 3. realizacja zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przyległych do tego miejsca, usytuowanych w pasie dróg publicznych, w granicach administracyjnych Miasta Opola zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Opole,
 4. realizacja zadań z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony samodzielnych ciągów pieszych, pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych na terenach zarządzanych przez Gminę Opole,
 5. oznakowanie nazw ulic, placów i skwerów w mieście,
 6. zarządzanie parkingami zorganizowanymi na gruntach będących własnością Gminy Opole i przekazanymi w tym celu Zarządowi Dróg.

 

§ 6

Nadzór nad działalnością Zarządu Dróg sprawuje Prezydent Miasta Opola.

 

§ 7

 1. Zarządem Dróg kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor organizuje działalność Zarządu Dróg, odpowiada za całokształt jego działalności i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor upoważniony jest do dokonania czynności prawnych w imieniu Prezydenta Miasta Opola w granicach udzielonych mu pełnomocnictw.

 

§ 8

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres działania oraz podział czynności osób pełniących kierownicze i samodzielnie stanowiska określa regulamin organizacyjny Zarządu Dróg.
 2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Zarządu Dróg, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Opola.
 3. Zarząd Dróg realizuje zadania własne współpracując z Wydziałami Urzędu Miasta Opola oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta Opola.

 

§ 9

Zmiany w statucie następują w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Statut stanowi załącznik do uchwały nr XV/215/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2011 r.