Inwestycje

Informacja

Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg W Opolu

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 460, z późń. zmianami) informuje o zamiarze

“Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód”
(opracowanie dokumentacji technicznej)

 

W myśl art. 39 ust 6 ustawy o drogach publicznych

“Zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym

  1. dróg krajowych;
  2. pozostałych dróg publicznych, chyba że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 6a, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.”

 

jak stanowi art. 4 pkt 15a cytowanej powyżej ustawy,

kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust 7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

ul. Obrońców Stalingradu 66

45-512 Opole

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych,

„Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wbudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.”

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu: www.mzd.opole.pl w zakładce Infrastruktura > Inwestycje oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu

Arkadiusz Karbowiak