Strefa Płatnego Parkowania - Opłata dodatkowa - windykacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową /art. 13 f ww. ustawy/, której wysokość określono w § 7 ust. 1 uchwały Rady Miasta Opola nr XIII/203/15 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r., poz. 2272 ze zm.).

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z mocy samego prawa bez wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych lub innych rozstrzygnięć.
Miejski Zarząd Dróg w Opolu nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, poprzedzającego rozstrzygnięcie sprawy co do jej istoty.
  1. Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania A, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 120,00 zł.
  2. Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania B, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł.
  3. Opłata dodatkowa w strefie A ulega obniżeniu do kwoty 60,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.
  4. Opłata dodatkowa w strefie B ulega obniżeniu do kwoty 50,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.
  5. Opłaty dodatkowe należy wpłacać na konto Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wpisując w tytule wpłaty numer wezwania i numer rejestracyjny pojazdu.

Rachunek Strefy Płatnego Parkowania:

BANK MILLENNIUM S.A

72 1160 2202 0000 0002 1551 5951

(opłaty dodatkowe za brak biletu parkingowego).

Międzynarodowy numer rachunku bankowego:
SWIFT: BIGBPLPWXXX
IBAN: PL 72 1160 2202 0000 0002 1551 5951

  1. Opłata dodatkowa podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /zgodnie z art. 40d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych/.
  2. Obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone. /zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych/.

Możliwość dochodzenia swych racji oraz obrony swoich interesów przez zobowiązanego powstaje dopiero na etapie egzekucji administracyjnej, poprzez zgłoszenie zarzutu na postępowanie egzekucyjne /art. 33 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji/.


– ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.);
– ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1427 ze zm.).

Administrator strefy

Zakład Komunalny
ul. Targowa 9
Opole 45-067

Godziny otwarcia biura administratora

Pn-Pt od 8.00 do 17.00
Informacja tel. lokalna: 77 456 53 05

Skip to content