RODO

Informacja dla klientów Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. płk. Witolda Pileckiego j 1, kod pocztowy 45-331, zwany dalej MZD.

2. W MZD powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych Ireneusz Broś. Kontakt pod adresem iod@mzd.opole.pl , lub pisemnie pod adresem podanym w pkt 1.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań MZD – na podstawie:
• Art. 6 ust. 1 lit. C i E Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
• Art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
• Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.),
• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),
• Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r., o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t .jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1201 ze zmianami)
• uchwał Rady Miasta Opola i innych aktów prawa miejscowego, podjętych na podstawie wymienionych wyżej ustaw.

4. Pani/ Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane:
• podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
• Poczcie Polskiej,
• twórcom oprogramowania systemowego używanego w MZD,
• podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć telekomunikacyjną MZD,
• podmiotowi świadczącemu MZD pomoc prawną,
• podmiotowi świadczącemu MZD usługi informatyczne.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8. Podanie nam przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji o profilowaniu.

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona podejmowania przez Panią/Pana żadnego działania.