Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zestawienie elementów zajęcia pasa drogowego.
  2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego oraz sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego w okresie prowadzenia robót (w przypadku, jeżeli zajęcie wpływa na ruch kołowy lub pieszy, lub ogranicza widoczność albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych).
  3. Informację o sposobie zabezpieczenia robót, (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu).
  4. Kopię decyzji MZD na lokalizację urządzenia i sposobu odbudowy pasa drogowego po robotach.
  5. Harmonogram robót zawierający kolejne fazy robót, w szczególności dotyczący odbudowy poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni jak również zakresu odtworzenia pasa drogowego.
  6. Decyzję – pozwolenie na budowę inwestycji lub przyjęcie zgłoszenia przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej lub oświadczenie o zgłoszeniu budowy lub posiadaniu pozwolenia na budowę.
  7. Kopię wypisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i NIP.
  8. Udzielone pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty.

Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2004r. – Dz. U. nr 204 poz. 2086z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481).
  2. Uchwała nr XXI/309/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych. (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 36, poz.1059 ze zm.).

Wnioski do pobrania

h

Wniosek

h

Wniosek – umieszczenie urządzenia

h

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego w pasie drogowym