Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:5000 lub 1:100 sporządzony przez Wydział Gospodarki Nieruchomości, Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta w Opolu;
 2. Pozytywna opinia wydana przez Architekta Miejskiego (Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola, plac Wolności 7-8);
 3. Kopia pozwolenia na budowę lub przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej;
 4. Projekt Reklamy:
  • Projekt szaty graficznej
  • Zwymiarowany schemat reklamy łącznie z konstrukcja i zamocowaniami oraz wyliczeniem jej powierzchni;
 5. Kopie dokumentów identyfikujących stronę (NIP, REGON, KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej);
 6. Pełnomocnictwo (jeżeli do załatwienia sprawy w imieniu Wnioskodawcy została upoważniona inna osoba);
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli jest konieczna).

Warunki techniczne dla reklam

Lokalizowanie reklamy dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach nie powodujących zakłócenia, w szczególności: ruchu pieszego, kołowego, wjazdu lub wyjazdu, ładu przestrzennego W związku z powyższym w celu zapewnienia zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego po umieszczeniu reklamy w pasie drogowym zostały wprowadzone następujące warunki techniczne:

 1. Nie dopuszcza się lokalizowania reklam w pasach rozdziału ulic dwujezdniowych, mostach, wiaduktach, na wysepkach i rondach
 2. Bezwzględnie wymagana minimalna odległość konstrukcji reklamowej
  • dla reklam o powierzchni powyżej 1m2 – od krawędzi jezdni – 3 m
  • dla reklam o powierzchni 1m2 – od krawędzi jezdni – 1 m
  • dla słupów ogłoszeniowych wolna przestrzeń na chodniku 1,5 m
 3. Zalecana, minimalna odległość konstrukcji reklamowej:
  • od skrzyżowania, przecznic, przejść dla pieszych, znaków drogowych, sygnalizatorów, innych reklam itp. 30 m
  • od przystanku komunikacji miejskiej – 15 m
  • od wjazdów/wyjazdów/ – 10 m
 4. Reklamy nie mogą mieć kształtów i kolorów tła znaków drogowych
 5. Nie dopuszcza się wkomponowywania symboli znaków drogowych w tło reklamy
 6. Nie dopuszcza się stosowania odciągów/np. linek

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
 3. Uchwała nr XIX/378/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych;
 4. Zarządzenie nr OR-I.0050.651.2015 Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2015 r. – Załącznik nr 1 – Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej;
 5. Uchwała nr XIII/199/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019 r.w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu

Wnioski do pobrania

h

Wniosek o zajęcie pasa drogowego.

Skip to content