Oferta o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej

Wniosek składa zainteresowany zajęciem pasa drogi wewnętrznej.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zestawienie elementów zajęcia pasa drogowego
  2. uzgodniony w Zarządzie projekt organizacji ruchu zastępczego oraz sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, uwzględniający istniejące oznakowanie pionowe wraz z innymi elementami w obszarze planowanych prac (np. wiata przystankowa autobus, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych między innymi: słupki przeszkodowe, bariery łańcuchowe, słupki kamienne, słupy sygnalizacji ulicznej, ławki, drzewa, żywopłoty i gazony)
  3. uzgodniony w Zarządzie projekt odbudowy nawierzchni pasa drogowego po robotach rozkopowych, jeżeli będą wykonywane
  4. plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem urządzeń – sieci/przyłączy, innych urządzeń, oraz plan sytuacyjny z projektem technicznym organizacji ruchu zastępczego, zgodnie z wnioskowanym etapem, fazą robót, sporządzony w 4 egzemplarzach
  5. harmonogram robót zawierający takie dane jak: kolejne fazy robót, w szczególności dotyczące odbudowy poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni jak również zakresu odtworzenia pasa drogowego
  6. decyzja – pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia przez Urząd Miejski Opola – Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa lub (w przypadku umieszczania przyłączy, działając w oparciu o przepisy art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane) mapa do celów projektowych z naniesionym przebiegiem trasy przyłącza, uzgodniona z właścicielem sieci oraz opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Urzędu Miejskiego Opola do uzgodnionej dokumentacji projektowej
  7. uzgodnienie w Zarządzie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym
  8. oświadczenie Inwestora lub potwierdzenie przyjęcia zlecenia na wykonanie badań laboratoryjnych zagęszczenia gruntu
  9. kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (np. wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON oraz NIP, a w przypadku osoby fizycznej PESEL
  10. pełnomocnictwo udzielone przez inwestora, w przypadku, gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz kserokopię dowodu/dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa

Wnioski do pobrania

h

Zgłoszenie oferty

h

Załącznik nr 1 do oferty

h

Załącznik nr 2 do oferty

Skip to content