Odbiory i przyjęcia do eksploatacji nowo wybudowanych nawierzchni jezdni i chodników w pasie drogi

Dział Eksploatacji dokonuje odbiorów i przyjęć do eksploatacji nowo wybudowanych nawierzchni jezdni i chodników na warunkach:

  • inwestor obowiązany jest złożyć w MZD pismo o zakończeniu wykonywanych robót lub wysłać je faksem na numer 77 4697402;
  • pracownik MZD Opole wyznaczy termin i miejsca dokonania odbioru prac;
  • inwestor do odbioru powinien mieć przygotowany operat kolaudacyjny m.in. stosowne dokumenty: dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, dokumentację powykonawczą, dokumentację geodezyjną, atesty na wbudowane materiały.