Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie obiektu

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji.
  2. Decyzję Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na lokalizację obiektu w pasie drogowym .
  3. Kopię wypisu z rejestru handlowego Sądu Gospodarczego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i NIP.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2004r. – Dz. U. nr 204 poz. 2086z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481).
  2. Uchwała nr XXI/309/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych. (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 36, poz.1059 ze zm.).

Wnioski do pobrania

h

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego lub stoiska handlowego

h

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego