Struktura i organizacja

Dyrektor – kieruje i zarządza całokształtem działalności Zarządu,
Z-ca Dyrektora – nadzór nad działalnością podległych komórek prowadzących sprawy w zakresie inwestycji, remontów, utrzymania i ochrony dróg miejskich,
Z-ca Dyrektora – nadzór nad działalnością podległych komórek prowadzących sprawy w zakresie bieżącego utrzymania zieleni i czystości dróg miejskich,
Główna Księgowa – prowadzi rachunkowość i gospodarkę finansową Zarządu,
Dział Księgowo-finansowy prowadzi obsługę finansowo-księgową jednostki,
Dział Administracyjno – Gospodarczy i Kadr – prowadzenie spraw administracyjnych i kadrowych Zarządu,
Dział Zamówień Publicznych i Planowania Budżetu – sporządzanie programów, planów wieloletnich i rocznych w zakresie inwestycji , modernizacji i remontów dróg oraz mostów , prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań MZD w układzie rzeczowym i finansowym, sporządzanie informacji wg. potrzeb,
Radca Prawny – świadczenie pomocy prawnej przy realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych MZD oraz reprezentowanie MZD w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,
Dział Mostów – prowadzenie całokształtu spraw związanych z obiektami inżynierskimi,
Dział Dokumentacji – pozyskanie dokumentacji projektowej na realizację zadań związanych z drogami na terenie miasta Opola, udzielanie informacji w zakresie dokumentacji projektowej realizowanej na zlecenie MZD w Opolu,
Dział Uzgodnień i Zajęcia Pasa Drogowego – uzgadnianie, opiniowanie dokumentacji dot. urządzeń obcych oraz zmian układów komunikacyjnych znajdujących się w pasie drogowym realizowanych przez inwestorów oraz prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego,
Dział Eksploatacji Dróg – prowadzenie całokształtu spraw w zakresie eksploatacji dróg krajowych, wojewódzkich , powiatowych, gminnych i wewnętrznych; urządzeń zabezpieczenia ruchu w tym oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, regulacja stanów prawnych i uzgodnień geodezyjnych.
Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów – nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
Dział Inwestycji Unijnych – nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków unijnych
Dział Strefy Płatnego Parkowania – prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem umów na obsługę funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w mieście Opolu, w tym prowadzenie bezpośredniej współpracy z administratorem strefy,
Dział Utrzymania Zieleni i Czystości – prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spraw w zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego . dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta, w tym oczyszczanie ulic, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych, utrzymanie zieleni przydrożnej, prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami,
Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych osobowych – realizacja obowiązków spoczywających ba Inspektorze Danych Osobowych, zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Specjalista ds. komunikacji społecznej – odpowiadanie za przekaz medialny Miejskiego Zarządu Dróg  w Opolu

Skip to content