OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO MIASTA OPOLA

Dotyczy sprzedaży Szaf sterowniczych

Na podstawie zarządzenia Nr OR-I.0050.291.2022 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 maja 2022 r., ogłaszam publiczny przetarg pisemny w drodze składania pisemnych ofert na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.

 Wykaz materiałów, rodzaj, typ, ilość  sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny wywoławcze:

Przedmiotem sprzedaży są używane szafy sterownicze sygnalizacji świetlnej MSR TRAFFIC załącznik nr 1 stanowiące składniki majątku ruchomego. Przedmioty nie posiadają instrukcji obsługi oraz dokumentów specyfikacji technicznej. Stan ogólny określony jako dobry, widoczny na  załącznikach nr  3-6

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Miasto Opole ul. Rynek 1A, 45-015 Opole NIP 7543009977, reprezentowane przez: ………………………. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  w Opolu, ul. Pileckiego 1 45-331 Opole, działającego na podstawie stosownego pełnomocnictwa,

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Sprzedający dopuszcza złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z poniższymi zasadami:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 15.03.2024 r.do godz.09.00

UWAGA:

Sprzedający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza przekazywania jakichkolwiek informacji, dokumentów, itd. związanych z niniejszym ogłoszeniem za pośrednictwem niżej wymienionych środków porozumiewania się czy komunikacji:

–     za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

–     za pośrednictwem posłańca,

–     osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.

W przypadku złożenia oferty w ww. niedopuszczony sposób, będzie ona bezwzględnie podlegać odrzuceniu.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się ( z osobą wyznaczoną do kontaktu ) w obiekcie Sprzedającego/Wystawiającego przy ul. Przeskok 1 w Opolu .

Informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży udziela: Robert Pietrzak tel. 774697430, email: robert.pietrzak@mzd.opole.pl

4. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

1) imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail, NIP, Regon;

2) określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta (nazwa przedmiotu sprzedaży), oferowaną cenę za składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4) datę sporządzenia oferty.

5. Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena.

1) Oferta z wyższą ceną – wygrywa.

2) Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca, zastrzeżenie, że organizatorowi sprzedaży przysługuje prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert.

1. Sposób opisania oferty:

(Nazwa oferenta) ________________

OFERTA _______________

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Oferta jest wiążąca przez 30 dni.

2. Sposób komunikowania się sprzedającego/wystawiającego  z oferentami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@mzd.opole.pl

3. Sprzedający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczona była nazwą oraz znakiem postępowania.

4. Dni pracy Sprzedającego: poniedziałek-piątek w godzinach 7:00-15:00.

7. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie,

2)  została złożona w niewłaściwy sposób;

3) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

8. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja pisemna pomiędzy zainteresowanymi w dniu składania ofert.

9. Inne informacje:

Przedmioty sprzedaży, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu stanowią własność Miasta Opola, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem są te urządzenia ani nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu.

Podpisanie umowy sprzedaży oraz wystawienie faktury VAT nastąpi w ciągu  3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez sprzedającego, w miejscu: ul. Przeskok 1 w Opolu  na podstawie protokołu odbioru.

Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi oferent.

10. Sposób obliczenia ceny

  1. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z wymaganiami sprzedającego określonymi w niniejszym ogłoszeniu wraz z załącznikami.
  2. Oferent określając cenę oferty zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
  3. Podana cena oferty musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania sprzedającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
  4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Zmiany umowy

Wszelkie zmiany postanowień zawartych w umowie wprowadzone zostaną w sposób wskazany w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

12. Unieważnienie postępowania

1. W przypadku, gdy Kupujący uchyla się od zawarcia umowy lub gdy Kupujący choćby bez zawinienia nie podpisze umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej po przeprowadzonym przetargu publicznym na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych mienia ruchomego  Umowa nie zostaje zawarta, a Kupujący traci roszczenie o jej zawarcie.

2. Sprzedający może unieważnić przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Wykaz zbędnych składników majątku/Formularz oferty

2. Wzór umowy sprzedaży + protokół zdawczo-odbiorczy

3 – 6. Zdjęcia przedmiotów sprzedaży.