Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonania nasadzeń roślin na Wyspie Bolko

10 listopada 2016

Nr umowy o dofinansowaniePOIS.02.05.00-00-0007/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie10.11.2016 r.
FunduszFundusz Spójności
ProgramProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Lider projektuMiasto Opole
Partnerzy projektu
Wartość projektu ogółem2 599 999,59 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych1 841 425,25 PLN
Wartość dofinansowania1 565 211,46PLN
Okres realizacji projektu01.02.2016 r. – 31.12.2017 r.

Projekt pn. Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonania nasadzeń roślin na Wyspie Bolko swym zakresem obejmuje następujące działania:

  • Utworzenia parku edukacyjno-sensoryczngo na osiedlu Malinka w Opolu. W parku tym wydzielono 5 stref: wzroku, węchu, słuchu, smaku i dotyku. Przez wszystkie strefy prowadzić bedzie ścieżka pozwalająca na doświadczanie i pobudzanie zmysłów. Koncepcję opracowano tak, aby park pełnił funkcje dydatyczne, rewalidacyjne i terapeutyczne. Wykorzystanie zieleni
    w zaproponowanej formie w celach edukacyjnych jest innowacją w dotychczasowym planowaniu przestrzennym miasta (zadanie zostanie wykonane przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opole).
  • Wykonania nasadzeń roślinności na terenie parku miejskiego na Wyspie Bolko. Planowana zieleń wzbogaci bioróżnorodność parku m. in. wprowadzając gatunki rodzime podlegające ochronie (zadanie zostanie wykonane przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu).

Głównym celem projektu jest rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez stworzenie parku miejskiego na osiedlu Malinka oraz uzupełnieniu roślinności na terenie zabytkowego parku na Wyspie Bolko. Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki wyznaczonym celom szczegółowym, sformułowanym następująco:

  • wzrost atrakcyjności terenów zabytkowego parku miejskiego – Wyspie Bolko, dzięki nasadzeniom uzupełniającym polegającym na uzupełnieniu roślinności parku o roślinność okrywową i wodną,
  • stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na osiedlu Malinka poprzez zagospodarowanie terenów u zbiegu ulic Tarnopolskiej i Lwowskiej, umożliwiającej mieszkańcom spędzanie wolnego czasu na łonie natury,
  • stworzenie nowych terenów zieleni oraz poprawę różnorodności biologicznej na terenie istniejących parków,
  • odnowienie strefy przewietrzenia Miasta na osi północ-południe wzdłuż rzeki Odra poprzez stworzenie niezabudowanych terenów zieleni,
  • odtworzenie prawidłowej struktury wysokościowej roślinności na Wyspie Bolko,
  • odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej na Wyspie Bolko.

Projekt nr POIS.02.05.00-00-0007/16

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0007/16-00 z dnia 10 listopada 2016 r.

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Nr umowy o dofinansowanieRPOP.03.01.02-16-0001/20-00Data podpisania umowy o dofinansowanie30.11.2020 r.FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020Lider projektuMiasto OpolePartnerzy...

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Miasto Opole, jako beneficjent projektów pn.: • Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód, POIS.06.01.00-00-0043/16 – Fundusz Spójności, •...

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Tytuł projektuRozwój i odnowa zieleni przyulicznej OpolaNr umowy o dofinansowaniePOIS.02.05.00-00-0007/18-00Data podpisania umowy o dofinansowanie14.06.2019 r.FunduszFundusz SpójnościProgramProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Lider projektuMiasto...

Skip to content