Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

14 czerwca 2019

Tytuł projektuRozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola
Nr umowy o dofinansowaniePOIS.02.05.00-00-0007/18-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie14.06.2019 r.
FunduszFundusz Spójności
ProgramProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Lider projektuMiasto Opole
Partnerzy
Wartość projektu ogółem4 999 494,46 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych4 999 494,46 PLN
Wartość dofinansowania4 249 570,29 PLN
Okres realizacji projektu12.03.2018 r. – 30.06.2020 r.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku rozwoju i odtworzenia zieleni przyulicznej w Opolu. Projekt dotyczy nasadzeń drzew i krzewów, a także bylin na terenie miasta Opola, głównie na obszarach pasów drogowych, w okolicy istniejących skrzyżowań typu rondo oraz na wybranych skwerach. Obiekty przewidziane do zagospodarowania obejmują częściowo obszar głównych zespołów zieleni – tereny węzłowe, w skład których wchodzą parki, tereny skwerów miejskich oraz obszary szerokich pasów zieleni, które połączone są z terenami zadrzewień przy miejskich ciągach komunikacyjnych, tworząc zielone korytarze i łączniki ekologiczne pomiędzy głównymi i pobocznymi zespołami zieleni miejskiej.  Nowe nasadzenia zostały dostosowane tak do trudnych, śródmiejskich warunków siedliskowych, jak i do funkcji, jaką pełni zieleń ozdobna towarzysząca ulicom, skwerom i parkom, w zależności od konkretnego obiektu. Ponadto dobrano gatunki jak najbardziej odporne na zasolenie gleby oraz dobrze rosnące na ubogim, marglistym podłożu.

Realizacja celu głównego projektu możliwa będzie dzięki spełnieniu szeregu celów szczegółowych, do których m.in. należą:

  • rozwój terenów zieleni w mieście,
  • poprawa jakości życia mieszkańców Opola (dodatkowa ilość zieleni wpływa na polepszenie jakości powietrza atmosferycznego w mieście),
  • osłabienie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła,
  • poprawa właściwego przewietrzania miasta,
  • uzupełnianie zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji,
  • promowanie założeń zieleni opartej na rodzimych gatunkach oraz tworzącej dogodne
    i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków,
  • zapewnienie istniejącej roślinności właściwych warunków wegetacji i ochrony przed skutkami ruchu komunikacyjnego i zimowego utrzymania dróg,
  • wzrost atrakcyjności Opola, jako potencjalnego miejsca zamieszkania.

Efektem realizacji projektu będzie obsadzenie roślinnością terenów miejskich na powierzchni 29,84 ha. Projekt wpłynie pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej Opola, zwiększenie powierzchni terenów zieleni oraz wpłynie na poprawę stateczności zboczy i skarp. Ponadto dodatkowe nasadzenia przyczynią się do zwiększenia absorbcji CO2 oraz redukcji zanieczyszczeń, poprawy ładu przestrzennego oraz stanu przyrodniczo-krajobrazowego, a także warunków sprzyjających bioróżnorodności. Różnorodność nasadzeń przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzbogacenie przestrzeni miejskiej,  zwiększenia  możliwości integracji mieszkańców w zdrowym i estetycznym otoczeniu.

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Nr umowy o dofinansowanieRPOP.03.01.02-16-0001/20-00Data podpisania umowy o dofinansowanie30.11.2020 r.FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020Lider projektuMiasto OpolePartnerzy...

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Miasto Opole, jako beneficjent projektów pn.: • Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód, POIS.06.01.00-00-0043/16 – Fundusz Spójności, •...

Czas na Rower

Czas na Rower

Tytuł projektuCzas na rowerNr umowy o dofinansowanieRPOP.3.01.02-16-0002/18-00Data podpisania umowy o dofinansowanie27.12.2018 r.FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020Lider...