Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu

17 maja 2024

Nr umowy o dofinansowanieFEOP.04.01-IZ.00-0007/23
Data podpisania umowy o dofinansowanie29.04.2024 r.
FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
ProgramFundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
Lider projektuMiasto Opole
Partnerzy projektubrak
Wartość projektu ogółem55 482 647,06 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych55 482 647,06 PLN
Wartość dofinansowania44 500 000,00 PLN
Okres realizacji projektu06.05.2024 r.- 30.06.2027 r.

Projekt pn. Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu obejmuje realizację następujących zadań:

 1. Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta
  i ul. Kołłątaja.

Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę ul. Ozimskiej, ul. Reymonta, ul. Kołłątaja, na odcinku od wjazdu do galerii handlowej Opolanin do skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Kołłątaja, budowę infrastruktury dla ruchu rowerowego, pieszego i komunikacji zbiorowej oraz przebudowę infrastruktury kolidującej.

Planuje się wprowadzenie m.in.:

 • ruchu dwukierunkowego na ulicy od skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kołłątaja do skrzyżowania
  Kołłątaja z ul. Ozimską,
 • ruchu dwukierunkowego na ulicy od skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Kołłątaja do skrzyżowania
  Ozimskiej z ul. Reymonta,
 • ruchu dwukierunkowego na ulicy od skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Reymonta do skrzyżowania ul. Reymonta z ul. 1 Maja.

W ramach projektu przewiduje się rozbudowę i przebudowę dróg miejskich – drogi wojewódzkiej nr 423 (ul. Ozimskiej, ul. Reymonta, ul. Kołłątaja) oraz pozostałych dróg koniecznych do przebudowy
z uwagi na konieczność dowiązania do ciągów komunikacyjnych. Łączna długość dróg wojewódzkich objętych rozbudową i przebudową wynosi – ok. 0,336 km.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 • rozbudowę i przebudowę nawierzchni dróg miejskich, w celu dostosowania ich do wymaganych parametrów technicznych,
 • rozbudowę i przebudowę skrzyżowań,
 • budowę zatok autobusowych,
 • przebudowę zjazdów,
 • przebudowę i budowę chodników,
 • budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz ścieżki rowerowej,
 • przebudowę i budowę przykanalików wpustów ulicznych,
 • przebudowę linii elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • przebudowę i rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę linii telekomunikacyjnych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
 • budowę kanału technologicznego,
 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu – wg oddzielnego opracowania branżowego.

Dzięki inwestycji (przebudowa ulic Reymonta i Kołłątaja) możliwe będzie lepsze skomunikowanie transportem publicznym i indywidualnym centrum miasta w okolicach Dworca Głównego. Obie inwestycje znacząco poprawią funkcjonowanie całego układu drogowego w tym obszarze, skrócą czas dojazdu samochodem i transportem zbiorowym w okolice stacji Opole Główne i realizację przesiadek na inny środek transportu.

 1. Rozbudowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Casino i Plebiscytowej z ulicami Kośnego oraz Pileckiego.

Realizacja zadania jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji, w śladzie istniejącej drogi wojewódzkiej. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania zmienia istniejące zagospodarowanie terenu i zmienia dotychczasową dostępność do terenu objętego inwestycją. Po wykonaniu inwestycji zapewniony będzie bezkolizyjny przejazd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 poprzez wiadukt nad skrzyżowaniem typu rondo. Zapewniona będzie komunikacja pomiędzy drogą wojewódzką nr 435
ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Plebiscytową oraz ul. Kośnego i Witolda Pileckiego dla pojazdów samochodowych oraz pieszych i rowerzystów. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest kontynuacja rozpoczętej inwestycji, w śladzie istniejącej drogi wojewódzkiej, obejmująca:

 1. Ruch samochodowy:
 • bezkolizyjny przejazd z ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Plebiscytowej i w kierunku przeciwnym,
 • dojazd do Centrum usług publicznych od ul. Kośnego, ul. Bohaterów Monte Cassino
  i ul. Plebiscytowej,
 • komunikacja z ul. Kośnego na ul. Bohaterów Monte Cassino i na ul. Plebiscytową
 • dojazd do Centrum Usług Publicznych ze wszystkich kierunków.
 1. Ruch pieszy:
 • Zapewniona będzie komunikacja piesza pomiędzy Centrum Usług Publicznych i ul. Kośnego,
  Plebiscytową i ul. Bohaterów Monte Cassino.
 1. Ruch rowerowy:
 • Zapewniony będzie ruch pieszo-rowerowy pomiędzy Centrum Usług Publicznych i ul. Kośnego,
  Plebiscytową i ul. Bohaterów Monte Cassino.

Dzięki inwestycji (budowa ronda i estakady w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino) możliwe będzie lepsze skomunikowanie transportem

publicznym i indywidualnym centrum miasta w okolicach stacji kolejowej Opole Wschodnie. Obie inwestycje znacząco poprawią funkcjonowanie

całego układu drogowego w tym obszarze, skrócą czas dojazdu samochodem i transportem zbiorowym zarówno w okolice stacji i węzła

przesiadkowego, jak i nowopowstałego Centrum Usług Publicznych.

Grupy docelowe:

Grupą docelową są mieszkańcy regionu, w tym użytkownicy korzystający z publicznego transportu zbiorowego, przedsiębiorcy korzystający z infrastruktury i taboru, turyści

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu.

Cele szczegółowe są następujące:

 1. Upłynnienie ruchu oraz skrócenie czasu podróży komunikacją miejską w centrum miasta Opola, poprzez przebudowę skrzyżowań.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kołłątaja spowoduje przyspieszanie przejazdu autobusów przez układ drogowy miasta. Wprowadzenie dwukierunkowego ruchu komunikacji miejskiej na ul. H. Kołłątaja, W. Reymonta i łączącej je ul. Ozimskiej znacząco poprawi dostępność transportu publicznego tej części miasta.

 1. Zwiększenie dostępu do obszarów i obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego Województwa Opolskiego.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Casino i Plebiscytowej z ulicami Kośnego oraz Pileckiego zaspokoi potrzeby mieszkańców Opola
i województwa opolskiego, poprzez zapewnienie sprawnego poruszania się w obszarze nowopowstałego generatora ruchu jakim jest Centrum Usług Publicznych w Opolu w obszarze ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Pileckiego, ul. Kośnego i ul. Plebiscytowej.

 1. Integracja transportu publicznego z komunikacją pieszą, rowerową, samochodową i kolejową.

Pogłębienie integracji różnych systemów transportu publicznego m.in. przy węźle Opole Główne będzie mogło zostać zrealizowane poprzez wprowadzenie dwukierunkowego ruchu komunikacji miejskiej na ul. H. Kołłątaja, W. Reymonta oraz łączącej je ul. Ozimskiej. Dzięki temu rozwiązaniu wszystkie linie komunikacji miejskiej w tej części miasta będą mogły zatrzymywać się na przystankach
1 Maja – Dworzec Główny, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowego oraz niedaleko stacji kolejowej, skracając wymiernie dystans przesiadek i czytelność węzła.

 1. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Dzięki bezpiecznym zatokom dla autobusów podniesiony zostanie komfort osób korzystających
z komunikacji zbiorowej, jak również użytkowania drogi przez podróżujących samochodami. Niezbędne dla bezpieczeństwa i jakości użytkowania są chodniki dla pieszych, pasy oraz sprawna sygnalizacja świetlna i oświetlenie trasy. Utworzenie sprawnych i bezpiecznych ścieżek dla pieszych
i rowerzystów polepsza komfort użytkowników. Wszystko to zapewnia bezpieczeństwo poruszania się w dzień i w nocy kierowcom, pieszym i rowerzystom.

 1. Rozwój społeczno-gospodarczy regionu i zwiększenie jego atrakcyjności m.in. dla potencjalnych inwestorów oraz mieszkańców.

Polepszenie infrastruktury drogowej i towarzyszącej, wpływa bezpośrednio i pośrednio na wiele czynników życia mieszkańców i pozwoli na rozwój miasta oraz regionu. Mieszkańcy potrzebują sprawnej infrastruktury drogowej do przemieszczania się po mieście w ramach dojazdów do pracy czy innych użytkowych miejsc.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi poprzez przebudowę i rozbudowę drogi, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, znacznie usprawni funkcjonalność układu komunikacyjnego i zapewni poprawę życia mieszkańców. Wybudowane w ramach projektu zatoki przystankowe oraz ścieżki pieszo-rowerowe zapewnią dogodny dostęp do komunikacji publicznej, co zachęci do korzystania z niej i ograniczy korzystanie z samochodów osobowych. Projekt przyczyni się do poprawy zewnętrznej dostępności Miasta, co jest istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego całego województwa i obszaru funkcjonalnego Miasta Opole. Realizacja projektu wpłynie na poprawę dostępu transportowego do krajowych centrów gospodarczych, co pozwoli na silniejsze włączenie Opola w procesy rozwojowe kraju i w rezultacie wzrost poziomu konkurencyjności miasta.

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Nr umowy o dofinansowanieRPOP.03.01.02-16-0001/20-00Data podpisania umowy o dofinansowanie30.11.2020 r.FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020Lider projektuMiasto OpolePartnerzy...

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Miasto Opole, jako beneficjent projektów pn.: • Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód, POIS.06.01.00-00-0043/16 – Fundusz Spójności, •...

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Tytuł projektuRozwój i odnowa zieleni przyulicznej OpolaNr umowy o dofinansowaniePOIS.02.05.00-00-0007/18-00Data podpisania umowy o dofinansowanie14.06.2019 r.FunduszFundusz SpójnościProgramProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Lider projektuMiasto...

Czas na Rower

Czas na Rower

Tytuł projektuCzas na rowerNr umowy o dofinansowanieRPOP.3.01.02-16-0002/18-00Data podpisania umowy o dofinansowanie27.12.2018 r.FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020Lider...

Skip to content