Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód

17 sierpnia 2017

Nr umowy o dofinansowaniePOIS.06.01.00-00-0043/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie17.08.2017 r.
FunduszFundusz Spójności
ProgramProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
BeneficjentMiasto Opole
Realizator ProjektuMiejski Zarząd Dróg w Opolu
Wartość projektu ogółem179 712 954,81 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych138 304 255,21 PLN
Wartość dofinansowania112 712 100,00 PLN
Okres rzeczowej realizacji projektu15.04.2018 r. – 31.12.2020 r.

Projekt polega na poprawie funkcjonowaniu systemu transportu publicznego oraz zastosowaniu rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole – Wschód. W ramach inwestycji wykonane będą następujące zadania:

 1. Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód”
 2. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań bezpieczeństwo ruchu drogowego – Inteligentny System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu ITS Opole.

Obszar planowanej rozbudowy układu komunikacyjnego zlokalizowany jest w centralnej części miasta Opole. Istniejące zagospodarowanie terenu inwestycji obejmuje węzeł komunikacyjny składający się z 3 skrzyżowań oraz dworca kolejowego. Zasadniczą część projektu stanowi przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 435 (ul. Batalionów chłopskich/ul. Bohaterów Monte Cassino), drogi powiatowej nr 2004O (ul. Oleska), dróg gminnych 1037930 (ul. Katowicka), 1035490 (ul. Janusza Kusocińskiego/ ul. Macieja Rataja), 103550O (ul. Ogrodowa) i 10375O (ul. Nysy Łużyckiej) oraz
 
Wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym obejmie teren całego miasta Opola.

Główne przyczyny realizacji projektu:

Korzystna lokalizacja miasta Opole daje duży potencjał rozwoju, lecz tworzy również problemy spowodowane nadmiernym ruchem samochodowym, a co za tym idzie nadmiernym wykorzystaniem przepustowości i pogorszeniem warunków ruchu. Główne problemy komunikacyjne miasta dotyczą nasycenia układu drogowego ruchem samochodowym – podróże samochodami osobowymi są realizowane o wiele częściej niż ekologicznymi środkami transportu, takimi jak pociąg, autobus bądź rower.

Występujące tzw. „wąskie gardła” to elementy funkcjonalne i przestrzenne miasta, w dużym stopniu ograniczające optymalne wykorzystanie infrastruktury, przekładające się na powstawanie utrudnień w ruchu i dużych strat czasu, przez co tworzą się zatory (potocznie zwane „korkami drogowymi”). W związku z powyższym pogarsza się również funkcjonowanie miejskiego systemu transportu publicznego (następuje wydłużenie czasu przejazdów autobusów miejskich i regionalnych). Autobusy miejskie generują coraz większe straty czasu (odjazdy autobusów są opóźnione), tym samym powodując znaczną uciążliwość dla pasażerów oraz mieszkańców Opola (wzrost poziomu hałasu, wzrost emisji zanieczyszczeń, itp.).

Sytuacja taka przekłada się nie tylko na niski komfort i warunki ruchu ale znaczne obciążenia (straty) społeczno – gospodarcze dla użytkowników i środowiska, obejmując w głównej mierze: straty czasu, wyższe koszty eksploatacji pojazdów, zwiększoną emisję zanieczyszczeń do atmosfery, nadmierny poziom hałasu.

Cel inwestycji:

Większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w Opolu. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w Opolu i na jego obszarze funkcjonalnym.

Realizacja celu projektu będzie możliwa dzięki przebudowie i rozbudowie infrastruktury drogowej umożliwiającej skomunikowanie dzielnic Opola, uruchomienie nowych połączeń autobusowych i zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej. Powstanie jeden trzypoziomowy układ komunikacyjny umożliwiający uprzywilejowanie i efektywniejsze wykorzystanie komunikacji zbiorowej. Zakres projektu to m.in. budowa autobusowego węzła przesiadkowego, na estakadzie (poziom +1) i w tunelu (poziom -1) zostaną zlokalizowane buspasy o łącznej dł. ~ 1969 m, przebudowa odcinków dróg, budowa obiektów inżynierskich i murów oporowych w ciągach projektowanych dróg, budowa parkingu Park&Ride, budowa dwóch parkingów B&R, budowa ciągów pieszych i rowerowych, budowa sygnalizacji świetlnej, przygotowanie infrastruktury pod budowę systemu informacji pasażerskiej, budowa niezbędnej infrastruktury w celu  umożliwienia wdrożenia systemu ITS, przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, likwidacja infrastruktury kolidującej, wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń.
 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje (efekty i rezultaty) m.in.:

 • rozbudowę układu komunikacyjnego dróg z włączeniem do stanu istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej DW435, (ul. Batalionów Chłopskich/ul. Bohaterów Monte Cassino), odcinka drogi powiatowej nr 2004 O i 1703 O (ul. Oleska), odcinka drogi gminnej nr 103793 O (ul. Katowicka), 103549 O (ul. Janusza Kusocińskiego i ul. Macieja Rataja), 103550 (ul. Ogrodowa) i 103785 (ul. Nysy Łużyckiej),
 • budowę dróg łącznikowych umożliwiających połączenie ciągu głównego DW435 z układem komunikacyjnym w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód oraz skomunikowanie ul. Oleskiej z ul. Katowicką (prawoskręt),
 • realizacja skrzyżowania DW 435 z ul. Oleską i ul. Katowicką oraz Rataja i Kusocińskiego w jedno zintegrowane skrzyżowanie z wyspą centralną i wykorzystaniem wewnętrznych powierzchni akumulacyjnych dla relacji skrętnych,
 • budowę prawoskrętu z ul. Oleskiej do autobusowej stacji przesiadkowej,
 • skomunikowania ul Katowickiej, Bohaterów Monte Cassino z ul. Oleską i Macieja Rataja (poprzez przebicie w nasypie kolejowym) wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury PKP,
 • budowę autobusowego węzła przesiadkowego (zespół przystankowy) ze śluzą,
 • budowę obiektów inżynierskich i murów oporowych w ciągach projektowanych dróg,
 • przy ul. Rataja dowiązanie istniejącego parkingu do układu komunikacyjnego,
 • budowę parkingu Park&Ride przy ul. Oleskiej i ul. Kusocińskiego z dowiązaniem do nowego układu komunikacyjnego,
 • włączenie do projektowanego układu komunikacyjnego wszystkich kierunków możliwych do wykorzystania przez komunikację autobusową do/z nowoprojektowanych zatok autobusowych,
 • budowę ciągów pieszych i rowerowych,
 • budowę sygnalizacji świetlnej dla rozbudowywanego układu komunikacyjnego,
 • przygotowanie infrastruktury pod budowę systemu informacji pasażerskiej (tablice zmiennej treści zlokalizowane na zatokach autobusowych oraz węźle przesiadkowym),
 • budowę niezbędnej infrastruktury w celu umożliwienia wdrożenia systemu ITS,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • budowę przepompowni dla projektowanej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę lub zabezpieczenie  kolidujących istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (wodociągów, gazociągów, sieci ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej),
 • likwidacja infrastruktury kolidującej oraz obiektów stacji paliw Lotos przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2,
 • wycinka drzew i krzewów w niezbędnym zakresie oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów w dostępnych miejscach,
 • doprowadzenie przyległego terenu do odpowiedniego stanu, po zakończeniu robót.

 
W ramach Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym
planuje się zrealizować na terenie miasta Opola następujący zakres m.in.:

 • dostawa, instalacja i wdrożenie podsystemu sterowania ruchem,
 • dostawa, instalacja i wdrożenie urządzeń wymiany informacji dla zakresu kooperatywnego ITS,
 • dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania podsystemu informatycznego informacji pasażerskiej,
 • dostawa, instalacja i wdrożenie portalu planowania podróży,
 • dostawa, instalacja i wdrożenie podsystemu informatycznego oświetlenia ulic,
 • dostawa, instalacja i wdrożenie podsystemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych,
 • dostawa, instalacja i wdrożenie podsystemu monitorowania urządzeń,
 • przebudowa i doposażenie 46 skrzyżowań w elementy detekcji i sterowania ruchem,
 • budowa stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów,
 • budowa Zintegrowanych Tablic Zmiennej Treści,
 • budowa meteorologicznych stacji drogowych,
 • budowa stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza od środków transportu,
 • budowa stacji pomiaru hałasu od środków transportu,
 • budowa urządzeń informowania o zajętości parkingów,
 • budowa urządzeń pomiarowych dla pomiaru ruchu,
 • budowa sieci szerokopasmowej światłowodowej,
 • budowa urządzeń monitoringu wizyjnego ruchu pojazdów,
 • adaptacja i rozbudowa pomieszczeń Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu dla potrzeb Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.

 
Projekt generuje również szereg korzyści o charakterze niefinansowym. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

 • dostosowanie standardów do wymagań pasażerów w celu poprawy konkurencyjności  transportu publicznego z transportem indywidualnym,
 • usprawnienie podróży pasażerów obu środków komunikacyjnych (autobus, kolej) poprzez  wykorzystanie węzła przesiadkowego,
 • poprawę komfortu podroży użytkowników miejskiego transportu publicznego,
 • poprawę bezpieczeństwa w czasie podróży zarówno korzystających z miejskiej komunikacji publicznej jak i innych uczestników ruchu ulicznego (pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych),
 • zwiększenie mobilności mieszkańców,
 • ochronę środowiska naturalnego,
 • poprawę wizerunku miejskiej komunikacji publicznej.

 
Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia efektów pośrednich dla Miasta Opola i jego obszaru funkcjonalnego, takich jak:

 • poprawa jakości życia,
 • zwiększenie atrakcyjności i komfortu w dostępie do kluczowych obszarów i obiektów,
 • podniesienie konkurencyjności Miasta Opola.

Projekt nr POIS.06.01.00-00-0043/16

Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0043/16-00 z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Nr umowy o dofinansowanieRPOP.03.01.02-16-0001/20-00Data podpisania umowy o dofinansowanie30.11.2020 r.FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020Lider projektuMiasto OpolePartnerzy...

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Miasto Opole, jako beneficjent projektów pn.: • Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód, POIS.06.01.00-00-0043/16 – Fundusz Spójności, •...

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Tytuł projektuRozwój i odnowa zieleni przyulicznej OpolaNr umowy o dofinansowaniePOIS.02.05.00-00-0007/18-00Data podpisania umowy o dofinansowanie14.06.2019 r.FunduszFundusz SpójnościProgramProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Lider projektuMiasto...