Deklaracja dostępności cyfrowej Zarządu Dróg w Opolu

Zarząd Dróg w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mzd.opole.pl

Data publikacji strony internetowej: 2024-06-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-13.
Data sporządzenia deklaracji: 2024-06-13.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-06-13.

 

Stan dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu:

podwyższony kontrast
możliwość pomniejszania liter
możliwość powiększenia liter
podkreślane linki
skala szarości
jasne tło
negatyw

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor MZD w Opolu.
• E-mail: sekretariat@mzd.opole.pl
• Telefon: 77 469 74 00

 

Procedura odwoławcza
Każdy ma prawo: zgłosić problem z dostępnością architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną.

Osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo:
• zgłosić problem z dostępnością architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,
• wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:
• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie bariery utrudniającej/uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
• sposób kontaktu,
• dogodny sposób przedstawienia informacji.
• Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres: sekretariat@mzd.opole.pl

Żądanie powinno być zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje się o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny ma obowiązek zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na brak dostępności. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content