Czas na Rower

27 grudnia 2018

Tytuł projektuCzas na rower
Nr umowy o dofinansowanieRPOP.3.01.02-16-0002/18-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie27.12.2018 r.
FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
ProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektuMiasto Opole
PartnerzyGmina Krapkowice, Gmina Prószków, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Komprachcice, Gmina Gogolin, Gmina Tarnów Opolski i Gmina Strzeleczki
Wartość projektu ogółem33 274 665,98 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych33 274 665,98 PLN
Wartość dofinansowania22 186 992,21 PLN
Okres realizacji projektu30.04.2018 r. – 31.10.2021 r.

Projekt pn. Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej obejmuje zbiór zadań realizowanych na obszarze AO mających wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg, w tym redukcji CO2. W ramach zintegrowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną ścieżki pieszo-rowerowe na terenie Miasta Opola, Gminy Krapkowice, Gminy Prószków, Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy Komprachcice, Gminy Gogolin, Gminy Tarnów Opolski i Gminy Strzeleczki.

Ponadto, zaplanowano budowę zatok autobusowych oraz infrastruktury towarzyszącej (miejsca do odpoczynku, wiaty), parkingi Park & Ride (Gmina Krapkowice i Prószków) oraz parkingi Bike & Ride (Gmina Krapkowice, Prószków, Tarnów Opolski oraz Strzeleczki).

Zakres rzeczowy w Opolu obejmuje budowę następujących ścieżek pieszo – rowerowych na terenie miasta Opola:

 • rozbudowę drogi powiatowej nr 2001 O – budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż Ojca Edwarda Frankiewicza w Opolu;
 • budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej;
 • przebudowę chodników wzdłuż ul. Sosnkowskiego (od ul. Okulickiego do ul. Horoszkiewicza) i ul. Horoszkiewicza z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo –rowerowych;
 • budowę ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Al. Wincentego Witosa;
 • przebudowę chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo –rowerowego;
 • budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej;
 • przebudowę chodników wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Tysiąclecia do ul. Wschodniej) z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo –rowerowych;
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic;
 • przebudowę chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bonczyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo – rowerowego;
 • budowę ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy północnej od ul. Częstochowskiej do drogi transportu rolnego (prawa strona) Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe, m. Opole;
 • przebudowę chodników wzdłuż ul. Pużaka (od ul. Sosnkowskiego do ul. Tarnopolskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo – rowerowych;
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Wrocławskiej od ul. Wspólnej do istniejącego ciągu przy CWK;
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego w ramach rozbudowy ul. Krapkowickiej na odcinku od Bolkowskiej do ul. Krapkowickiej (DK45) wraz z połączeniem z ciągiem od ronda im. Politechniki Opolskiej;
 • przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo – rowerowego;
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza – lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej.

Zakres rzeczowy w Gminie Krapkowice obejmuje budowę ścieżki rowerowej łączącej halę sportową im. Władysława Piechoty z południową częścią Krapkowic oraz utworzenie parkingów park&ride i bike&ride w Krapkowicach. Parking bike&ride przewiduje utworzenie 12 miejsc dla rowerów. Parking park&ride powstanie częściowo poprzez odnowienie istniejącego parkingu (36 miejsc postojowych) oraz budowie nowych miejsc parkingowych (2 szt.). Ponadto inwestycja obejmuje wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego przy użyciu lamp solarnych LED 5.

Zakres rzeczowy w Gminie Prószków obejmuje budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe, wykonanie nowego oświetlenia ścieżki na całej długości planowanej inwestycji, wiaty parkingowej dla rowerów oraz miejsc postojowych typu bike&ride.

Zakres rzeczowy w Gminie Dobrzeń Wielki obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławska w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki oraz  budowę oświetlenia ulicznego dla potrzeb przejść dla pieszych. Ponadto w projekcie zaplanowano przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejących linii napowietrznych telefonicznych na odcinku budowanego ciągu pieszo-rowerowego.

Zakres rzeczowy w Gminie Komprachcice obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435, budowę ciągu pieszo-rowerowego ul. Lipowa w Osinach oraz budowę i przebudowę infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach. Ponadto zakres planowanych prac zadania obejmuje budowę odwodnienie oraz budowę oświetlenia terenu.

Zakres rzeczowy w Gminie Gogolin obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie wraz z oświetleniem przejść dla pieszych oraz rozbudową oświetlenia ścieżki rowerowej.

Zakres rzeczowy w Gminie Strzeleczki obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy) – Moszna z uwzględnieniem przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym oraz parkingiem bike&ride.

Zakres rzeczowy w Gminie Tarnów Opolski obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa w miejscowości Tarnów Opolski wraz z rozbudową oświetlenia ścieżki rowerowej, budową parkingu bike&ride, wiaty rowerowej oraz przystankowej.

Niniejszy cel główny zostanie zrealizowany w efekcie osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

 1. rozwój infrastruktury przeznaczonej do niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych.
 2. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez inwestycję w ciągi pieszo-rowerowe oraz obiekty związane z ułatwianiem dostępu i zachęcające do korzystania z transportu publicznego.
Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Nr umowy o dofinansowanieRPOP.03.01.02-16-0001/20-00Data podpisania umowy o dofinansowanie30.11.2020 r.FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020Lider projektuMiasto OpolePartnerzy...

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Miasto Opole, jako beneficjent projektów pn.: • Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód, POIS.06.01.00-00-0043/16 – Fundusz Spójności, •...

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Tytuł projektuRozwój i odnowa zieleni przyulicznej OpolaNr umowy o dofinansowaniePOIS.02.05.00-00-0007/18-00Data podpisania umowy o dofinansowanie14.06.2019 r.FunduszFundusz SpójnościProgramProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Lider projektuMiasto...

Skip to content