Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej

30 maja 2017

Nr umowy o dofinansowaniePOIS.04.02.00-00-0042/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie30.05.2017 r.
FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
ProgramProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
BeneficjentMiasto Opole
Realizator ProjektuMiejski Zarząd Dróg w Opolu
Wartość projektu ogółem144 489 450,25 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych144 068 562,81 PLN
Wartość dofinansowania122 458 278,38 PLN
Okres rzeczowej realizacji projektu01.07.2017 r. – 31.12.2021 r.

Inwestycję budowy obwodnicy Piastowskiej zlokalizowano w południowo-zachodniej i zachodniej części miasta Opola. Stanowić ona będzie nowy ślad przebiegu w mieście drogi krajowej nr 45, na odcinku od węzła Niemodlińska do połączenia z obwodnicą północną (DK46/DK94/ ul. Powstańców Warszawskich).

Główne przyczyny realizacji projektu:

 • konieczność dostosowania rozwiązań drogowych do generowanych potrzeb mieszkańców i innych użytkowników dróg,
 • potrzeba poprawy przepustowości systemu transportowego w Opolu,
 • konieczność poprawy bezpieczeństwa w mieście, zwłaszcza w obrębie centrum.

Cel inwestycji:

Odciążenie korytarza drogi krajowej nr 45 dla ograniczenia ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach Domańskiego i Partyzanckiej w Opolu.

Umożliwienie wjazdu i wyjazdu z miasta w kierunku Południowym oraz Północnym z pominięciem centrum przyczyni się do zmniejszenia ruchu i uciążliwości na istniejących ulicach miasta oraz ułatwi ruch tranzytowy w mieście.

Budowa drogi zapewni także lepsze warunki dojazdu do obszarów przemysłowych i handlowych w zachodniej części miasta, a przez projektowane węzły wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej terenów przyległych, poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg i otworzy możliwość wykorzystania terenów przyległych na potrzeby rozwoju miasta.

Oczekiwane rezultaty i efekty realizacji projektu:

Do rezultatów bezpośrednich kwantyfikowalnych projektu zaliczono:

 • wybudowanie  ~ 3,49 km obwodnicy Opola (ciągu głównego),
 • oszczędności w kosztach : eksploatacji pojazdów, czasu użytkowników infrastruktury, wypadków drogowych i ofiar, zanieczyszczenia powietrza, zmian klimatu, hałasu.

Pozostają one w ścisłym związku ze wskaźnikami produktu:

 • całkowita długość nowych dróg – 3,49 km,
 • długość wybudowanych dróg krajowych – 3,49 km,
 • długość przebudowanych dróg krajowych – 1,22 km.

Rezultaty bezpośrednie niemierzalne projektu to:

 • uzyskanie dostępności transportowej w ramach miasta,
 • zmniejszenie strat czasu i korków ulicznych,
 • zwiększenie przepustowości ze zmniejszeniem przeciążenia istniejących ulic i dróg,
 • upłynnienie ruchu, a przy tym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • odciążenie obszaru Opola z ruchu tranzytowego i towarowego,
 • poprawa warunków funkcjonowania wybranych stref miasta wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w tych strefach, przez stworzenie możliwości uspokojenia ruchu.

Realizacja projektu przyczyni się też do osiągnięcia efektów pośrednich, tj.:

 • możliwości skoncentrowania ruchu ciężkich pojazdów na drogach przebiegających przez mniej cenne przyrodniczo otoczenie,
 • zwiększenia dostępu do obszarów i obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego Województwa Opolskiego,
 • podniesienie konkurencyjności Opola.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • budowę drogi krajowej klasy GP od obwodnicy północnej do węzła na ul. Niemodlińskiej o długości ~ 3,49 km (ciąg główny),
 • przebudowę odcinka DK 46/94 na długości ok. 1,22 km do przekroju dwujezdniowego,
 • budowę węzła typu WA na połączeniu DK 46/94 z projektowaną obwodnicą,
 • budowę węzła typu WB na połączeniu drogi wojewódzkiej 414 z projektowaną obwodnicą,
 • budowę dróg zbiorczych umożliwiających skomunikowanie działek, które zostaną odcięte od dróg publicznych przez budowaną obwodnicę i skrzyżowania,
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu projektowanej obwodnicy,
 • budowę murów oporowych,
 • budowę przepustów,
 • budowę systemu odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej, urządzeń oczyszczających, rurociągu tłoczonego z pompownią wód deszczowych, rowów przydrożnych,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekranów akustycznych, osadników, separatorów, zbiorników retencyjno-oczyszczających),
 • budowę oświetlenia obwodnicy w rejonie węzłów,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruch (m.in. elementy oznakowania pionowego, poziomego, bariery ochronne),
 • przebudowę istniejącej kolidującej infrastruktury technicznej.

Projekt nr POIS.04.02.00-00-0042/16

Umowa o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0042/16-00 z dnia 30 maja 2017 r.

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Nr umowy o dofinansowanieRPOP.03.01.02-16-0001/20-00Data podpisania umowy o dofinansowanie30.11.2020 r.FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020Lider projektuMiasto OpolePartnerzy...

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Miasto Opole, jako beneficjent projektów pn.: • Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód, POIS.06.01.00-00-0043/16 – Fundusz Spójności, •...

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Tytuł projektuRozwój i odnowa zieleni przyulicznej OpolaNr umowy o dofinansowaniePOIS.02.05.00-00-0007/18-00Data podpisania umowy o dofinansowanie14.06.2019 r.FunduszFundusz SpójnościProgramProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Lider projektuMiasto...

Skip to content