Bezpieczny transport w Opolu

31 sierpnia 2016

Nr umowy o dofinansowanieRPOP.03.01.02-16-003/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie31.08.2016 r.
FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
ProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektuMiasto Opole
Partnerzy projektu
Wartość projektu ogółem83 101 335,45
Wartość wydatków kwalifikowalnych81 803 913,85
Wartość dofinansowania64 807 855,84
Okres realizacji projektu11-09-2015 r. – 31.12.2020 r.

Projekt pn. „Bezpieczny transport w Opolu” swoim zakresem przedmiotowym obejmuje zbiór zadań realizowanych na obszarze Aglomeracji Opolskiej mających wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności miejskiej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska (przede wszystkim CO2). i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg. W ramach zintegrowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

 • Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz budową kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszo-rowerowego.
 • Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w ramach rozbudowy ul. Budowlanych.
 • Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy w ramach zadania Budowa ścieżek rowerowych.
 • Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej.
 • Przebudowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę, w ciągu ul. 11 Listopada w Opolu
 • Zakup i montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.
 • Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Opolu.

Wszelkie przewidziane w ramach projektu zadania w swoim efekcie doprowadzą do efektywniejszego wykorzystania niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, zmniejszenia stopnia wykorzystywania samochodów osobowych, wzmocnienia powiązań gałęzi transportu, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i skali zatłoczenia ulic miejskich oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym rowerowego) i pieszego. Przedsięwzięcie będzie w sobie łączyć trzy typy projektów przewidzianych do realizacji zapisami SZOOP RPO WO 2014-2020, tzn.:

 • Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy).
 • Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską.
 • Infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego.

W wyniku przeprowadzonej analizy społecznej, za cel główny projektu przyjęto: Wzrost jakości życia mieszkańców i poprawę stanu powietrza Aglomeracji Opolskiej poprzez wdrożenie działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego. Niniejszy cel główny zostanie zrealizowany w efekcie osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

 • Rozwój infrastruktury przeznaczonej do niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę i przebudowę ciągów pieszo-rowerowych.
 • Rozwój infrastruktury przeznaczonej do korzystania z transportu publicznego poprzez wydzielenie bus pasa, budowę zatok autobusowych, wiat przystankowych (w tym montaż tablic dynamicznych informacji pasażerskiej) oraz towarzyszących im miejsc postojowych przeznaczonych do pozostawienia samochodu lub roweru i przesiadki w środek komunikacji miejskiej (systemy „Parkuj i jedź” i „Bike&Ride”).
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę i przebudowę powiązanych użytkowo i wydzielonych od jezdni ciągów pieszo-rowerowych.
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez inwestycję w ciągi pieszo-rowerowe, obiekty związane z transportem publicznym oraz ekologiczne oświetlenie uliczne typu LED.

W pierwszej kolejności realizacja projektu wpłynie na zwiększoną możliwość skorzystania z różnorodnych form mobilności. Budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz obiektów umożliwiających przejazd komunikacją miejską pozwoli na dokonanie wyboru w zakresie uprawianej formy transportu przez samych mieszkańców. Dzięki temu wzrośnie komfort życia w aglomeracji, wyrażony poprzez poszerzenie dostępu do alternatywnych opcji wobec tradycyjnego i dominującego transportu zmotoryzowanego. W efekcie czego nastąpi przeniesienie akcentu użytkowego na transport publiczny lub transport indywidualny niezmotoryzowany.

Inwestycje w budowę/przebudowę ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych wpłyną również na bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie szerokorozumianego ruchu drogowego.

Z punktu widzenia rowerzystów należy zauważyć, że otrzymają oni do dyspozycji wydzielone ścieżki rowerowe o wysokiej jakości wykonania, z kolei piesi będą mogli poruszać się po wyodrębnionych z ciągu chodnikach, korzystać w szerszym zakresie z komunikacji miejskiej, co umożliwi zwiększona liczba w pełni bezpiecznych i lepiej wyposażonych miejsc przystankowych dla autobusów. Realizacja projektu w płynie również na poprawę jakości życia mieszkańców, którzy dzięki odciążeniu zmotoryzowanego transportu indywidualnego
i zmniejszeniu stopnia emisji zanieczyszczeń będą mogli funkcjonować na co dzień w zdrowszym otoczeniu. Aspekt dbania o zdrowie będzie również wyrażał się poprzez poszerzoną możliwość korzystania z infrastruktury pieszo-rowerowej, której dogodne powiązania oraz możliwość swobodnego dotarcia za jej pomocą w docelowe miejsca, wpłynie na popularyzację aktywnych fizycznie form ruchu.

 Projekt nr RPOP.03.01.02-16-0003/16

 Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0003/16-00 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Nr umowy o dofinansowanieRPOP.03.01.02-16-0001/20-00Data podpisania umowy o dofinansowanie30.11.2020 r.FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020Lider projektuMiasto OpolePartnerzy...

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Zgłaszanie nieprawidłowości w ramach POIŚ

Miasto Opole, jako beneficjent projektów pn.: • Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód, POIS.06.01.00-00-0043/16 – Fundusz Spójności, •...

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Tytuł projektuRozwój i odnowa zieleni przyulicznej OpolaNr umowy o dofinansowaniePOIS.02.05.00-00-0007/18-00Data podpisania umowy o dofinansowanie14.06.2019 r.FunduszFundusz SpójnościProgramProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Lider projektuMiasto...

Skip to content